สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

Write By: administrator
Published In:
Created Date: 2016-05-11
Hits: 927
Comment: 0

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

หลักการของความเหมาะสมเป็นหัวใจของแพทย์แผนจีน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพร่างกาย ในการหาความเหมาะสมทางแพทย์แผนจีนจะอยู่บนพื้นฐานของ “ทฤษฎีจักรวาลของหยินและ หยาง” โดยหยิน และ หยางจะเป็นตัวแทนของ เพศชาย และ เพศหญิง, กลางวัน และ กลางคืน, ร้อน และ เย็น, ภายนอก และ ภายใน, เป็นต้น. สำหรับชาวจีนแล้ว ร่างกายคือจักรวาลของกลไกขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อขาดความสมดุลย์จะทำให้เกิดการอ่อนแอและเป็นโรค ชาวจีนเชื่อว่าสามารถปรับหยิน และหยางให้สมดุลย์ได้โดยการเสริมส่วนที่ขาดหายไปด้วยอาหารและยาสมุนไพร ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการดูแลรักษาสุขภาพตามทฤษฎีหยินและหยาง คือการควบคุมการรับประทานอาหารในฤดูกาลต่างๆ กล่าวคือ ในฤดูร้อนให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความเย็นแก่หยิน ในขณะที่ฤดูหนาวให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความร้อนแก่หยาง

สมดุลย์ของ หยิน และ หยาง บอกถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาพ และ สภาพร่างกาย

หลักการของความเหมาะสมเป็นหัวใจของแพทย์แผนจีน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพร่างกาย ในการหาความเหมาะสมทางแพทย์แผนจีนจะอยู่บนพื้นฐานของ “ทฤษฎีจักรวาลของหยินและ หยาง” โดยหยิน และ หยางจะเป็นตัวแทนของ เพศชาย และ เพศหญิง, กลางวัน และ กลางคืน, ร้อน และ เย็น, ภายนอก และ ภายใน, เป็นต้น. สำหรับชาวจีนแล้ว ร่างกายคือจักรวาลของกลไกขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อขาดความสมดุลย์จะทำให้เกิดการอ่อนแอและเป็นโรค ชาวจีนเชื่อว่าสามารถปรับหยิน และหยางให้สมดุลย์ได้โดยการเสริมส่วนที่ขาดหายไปด้วยอาหารและยาสมุนไพร ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการดูแลรักษาสุขภาพตามทฤษฎีหยินและหยาง คือการควบคุมการรับประทานอาหารในฤดูกาลต่างๆ กล่าวคือ ในฤดูร้อนให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความเย็นแก่หยิน ในขณะที่ฤดูหนาวให้เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ความร้อนแก่หยาง 


ความสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้า

ตั้งแต่อดีตกาลชาวจีนได้แบ่งทุกสิ่งในโลกออกเป็นธาตุต่างๆ 5 ชนิด คือ ธาตุไม้, ธาตุไฟ, ธาตุดิน, ธาตุทอง,และ ธาตุน้ำ ธาตุทั้งห้านี้จะเป็นตัวแทนในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ ธาตุทั้งห้านี้ก่อให้เกิดพลังที่แตกต่างกันและส่งผลกระทบต่อกัน การกำหนดธาตุต่างๆในอดีตได้รวมไปถึงการกำหนดธาตุให้กับอวัยวะต่างๆในร่างกายคน เพื่อใช่ในการอธิบายถึง ความสัมพันธ์, การเกื้อหนุน, การขัดแย้ง ของอวัยวะเหล่านั้น เช่น หัวใจเป็นธาตุไฟ, ปอด เป็นธาตุทอง, ม้าม เป็นธาตุดิน, ไต เป็นธาตุน้ำ, ตับ เป็นธาตุไม้ เป็นต้น


วัฏจักรการเกิดธาตุต่างๆ

    ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ (เนื่องจากไม้เผาไหม้ทำให้เกิดไฟ) 

    ธาตุไฟก่อให้เกิดธาตุดิน (เนื่องจากไฟทำให้เกิดเถ้า) 

    ธาตุดินก่อให้เกิดธาตุทอง (เนื่องจากทองเกิดอยู่ในดิน)

    ธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำ ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ (เนื่องจากน้ำทำให้พืชเติบโต) 


วัฏจักรพลังที่ข่มกันของธาตุทั้งห้า ธาตุไม้จะข่มธาตุดิน (เนื่องจากไม้แย่งเอาแร่ธาตุไปจากดิน)

    ธาตุดินจะข่มธาตุน้ำ (เนื่องจากดินดูดซับน้ำ) 

    ธาตุน้ำจะข่มธาตุไฟ (เนื่องจากน้ำสามารถดับไฟ) 

    ธาตุไฟจะข่มธาตุทอง (เนื่องจากไฟทำให้ทองหลอมเหลว) 

    ธาตุทองจะข่มธาตุไม้ (เนื่องจากทอง(โลหะ)ใช้ตัดไม้)

จากทั้งสองวัฏจักรใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อธาตุน้ำ(ไต)ทำให้ธาตุไม้(ตับ) แข็งแรง ดังนั้นไต จึงถือเป็นแม่ของ ตับ ดังนั้นคนไข้ที่มีปํญหาเกี่ยวกับตับมักเกิดจากไต ไม่แข็งแรง นอกจากนี้วัฏจักรดังกล่าวยังสามารถใช้ในการอธิบายผลจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่ออวัยวะต่างๆ หรือทั้งร่างกายได้อีกด้วย ในปัจจุบันพื้นฐานความสัมพันธ์ของ หยิน-หยาง และธาตุทั้งห้า ได้รับการยอมรับในการใช้วิเคราะห์และบำบัดรักษาโรค ยาสมุนไพรจีนจะถูกใช้ในการปรับสมดุลย์พลังทางธรรมชาติดังกล่าวให้กับร่างกาย

Tags:

Leave A Comment