การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรจีน

สมุนไพรจีนจะมีการจัดแบ่งประเภทโดยใช้คุณลักษณะได้ 4 แบบ ได้แก่

    1. การจัดแบ่งตามคุณสมบัติ สามารถแบ่งสมุนไพรออกได้ 4 ประเภท คือ

            สมุนไพรเย็นจัด คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกายมาก 

            สมุนไพรเย็น คือ สมุนไพรที่ให้ความเย็นกับร่างกาย